top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
BANDO POLILLA GUATEMALTECA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Xoves, 02 Marzo 2017 12:54

BANDO

 

Comunícaselle a tódolos productores de patacas que o vindeiro mércores, día 8 de marzo, as 19:30h. na Casa da Cultura, celebrarase unha charla informativa a que acudirán Técnicos da Xunta de Galicia para informar sobre os avances no tema da Praga da Polilla Guatemalteca.

 

 

 

 

Sandiás, 2 de marzo de 2017

 

O ALCALDE

 

 

 

Asdo.: Felipe Traveso García.

LAST_UPDATED2
 
EXPEDIENTE DE INVESTIGACION DE BENS PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 24 Febreiro 2017 08:33

Con data 8 de febrero de 2017, publicouse anuncio do acordo de iniciación de expediente de investigación sobre os bens seguintes: terreo entre as propiedades con referencias catastrais: 32078A503050330001GA, 32078A503050430001GT, 001705000PG06A0001KY, 32078A503050370001GQ e espazos públicos, polo prazo de 15 días.

Consonte co artigo 50 do Regulamento de bens das entidades locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, no prazo dun mes contado dende o seguinte ao que deba darse por terminada a publicación anterior, poderán as persoas afectadas polo expediente de investigación alegar por escrito canto estimen conveniente ao seu dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións.

Sandiás, 21 de febrero de 2017.

O ALCALDE

 

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

 
CORRECCION ERROS BOLSA AXUDA NO FOGAR PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Luns, 19 Decembro 2016 12:41

ANUNCIO

Para os efectos oportunos faise público que, con data de 16 de decembro de 2016 o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN

Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases do concurso de seleccion para Bolsa de emprego de auxiliar de axuda a domicilio“, según as bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, na páxina web e no BOP de Ourense, resolvouse con data de 5 de decembro de 2016 a aprobación da lista da bolsa de traballo.

Con data de 12/12/2016 presentouse escrito por Susana Díaz García na que expresaba que non se valorou o ter o carnet de manipulador de alimentos que aportou coa solicitude.

Reuniuse a comisión de selección e en aplicación do disposto na Lei 39/2015 no seu artigo 109.2, que establece: "  2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, propuso a corrección da valoración da aspirante Susana Díaz García e da proposta de bolsa de emprego de axuda a domicilio que queda da seguinte maneira:

NOME: SUSANA DIAZ GARCIA

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........1,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................3,75

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local,  e en aplicación do disposto na Lei 39/2015 no seu artigo 109.2, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: Aprobar a corrección da lista da bolsa de traballo coa seguinte orde de puntuación mantendo a exclusión da aspirante Susana Muiños Iglesias ao apreciarse que incumpre o requisito de titulación.

 

Quedan na lista da bolsa de traballo por orde de puntuación:

 

NOME:                                                          PUNTUACIÓN:

MARINA FERNANDEZ GONZALEZ.                                 12,00

ANA GOMEZ QUINTAS.                                                11,65

Mª ROSA MARTINEZ ALONSO.                                    10,80

Mª CARMEN VALENCIA ALVAREZ.                             10,00

ANTONINA QUINTAS CID.                                            8,60

ELISA ISABEL BOLAÑO VENCES.                                  6,50

GLORIA CRESPO VEGA.                                             5,00

SUSANA DIAZ GARCIA.                                             3,75

ESTEFANIA GONZALEZ TECERA.                                 3,50

SONIA CID PALOMINO.                                              2,80

SUSANA PENIN VIDAL                                              2,75 (orden de presentación de solic.)

PATRICIA PEREZ MIGUEZ.                                          2,75

SANDRA LORENZO AÑEL                                                  2,60

 

 

SEGUNDO: Proceder a  publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia.”

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
EXPEDIENTE DE INVESTIGACION SOBRE BENS PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Xoves, 09 Febreiro 2017 08:32

Por acordo do Pleno con data 30/01/2017, aprobouse o inicio do expediente de investigación sobre os bens seguintes: terreo entre as propiedades con referencias catastrais: 32078A503050330001GA, 32078A503050430001GT, 001705000PG06A0001KY, 32078A503050370001GQ e espazos públicos

Para os efectos de determinar a titularidade correcta destes, de acordo co disposto no artigo 49 do Regulamento de bens das entidades locais, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de xuño, procédese á publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia.

Desde o día da data de devandita publicación, exporase, así mesmo, un exemplar do anuncio do boletín no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás, durante quince días.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo publicarase na páxina web do Concello.

O ALCALDE

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

LAST_UPDATED2
 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.