top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
ANUNCIO PEIM PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Xoves, 28 Xullo 2016 09:07

 

CARTEL PEIM

ANUNCIO

 

Pola presente dáse a coñecer que con data de 25/05/2016 recibiuse Notificación de resolución de concesión de subvención ao abeiro do Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacions agrarias 2016. Dita actuación está subvencionada e participada con fondos FEADER da Unión Europea, Xunta de Galicia, Agader e Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. O orzamento co que se conta é de 42.841,95 € e 8.996,81 € de IVE para a obra civil e de 1.080,05€ e 226,81 € de IVE para o control de calidade das obras.

 

A distribución dos fondos e a seguinte:

 

FEADER 75% 32.941,50 €

 

MARM 7,5% 3.294,15 €

 

AGADER 17,5% 7.686,35 €

 

Os importes correspondentes ao IVE (8.996,81 € da obra civil e 226,81 € do control de calidade) finaciao o Concello de Sandiás.

 

Asin mesmo se informa que tras a recepción dos informes sectoriais necesarios, con data de 6 de xuño de 2016 aprobouse pola Alcadía o proxecto de dita actuación para proceder a súa contratación.

 

En Sandiás, a 8 de xuño de 2016.

 

O ALCALDE

 

 

 

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

LAST_UPDATED2
 
CONTRATACION DE DUAS PERSONAS PARA ATENCION DA BIBLIOTECA E DA CASA DA LAGOA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 27 Maio 2016 07:04

ANUNCIO

Unha vez aprobadas as bases de selección para contratación de duas persoas para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa, publicase o resumen da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento o concurso  (Subvención Mocidade da Deputación Provincial de Ourense):

 

1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa (dous auxiliares).

 

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/ servizo determinado a tempo completo.

 

3.- Duración do contrato: tres meses.

 

4.- Sistema de selección: concurso.

 

5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: dez días naturais contados dende o seguinte a  publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00h (si o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhabil o prazo finalizará o primero día hábil seguinte.

1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no tablón de anuncios do Concello situado nas oficinas municipais e na súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na página web do Concello (www.sandias.es) e no tablón de anuncios do Concello  de Sandiás.

 

 

Sandiás, 20 de maio de  2016.

 

O Alcalde

 

 

 

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

 

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 1 DOUS AUXILIARES PARA “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”,

 

BASE PRIMEIRA.-  Obxecto da convocatoria

 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección urxente por razón de subvención otorgada para contratar dous auxiliares para “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”, sendo o soldo de 764,40 € brutos mensuais incluíndo a parte proporcional das pagas extras.

Xornada laboral: Completa. Horario: Flexible.

Xustificación: O Concello de Sandiás non ten actualmente en plantilla a ningún traballador para atención do servizo de Biblioteca e da Casa da Lagoa; debido a unha axuda da Deputación Provincial de Ourense para actuacións integradas no Programa Provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade 2016 preténdese realizar a contratación de dous auxiliares para atención da biblioteca e da Casa da Lagoa durante tres meses.

 

 

BASE SEGUNDA.-  Natureza do contrato.

 

A natureza dos contratos será laboral temporal ao abeiro da lexislación vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato ou a alta de dito contrato, e cunha duración de tres meses. Os primeiros 15 días serán o período de proba.

 

BASE TERCEIRA.- Réximen Xurídico da convocatoria

 

A relación rexerase pola lexislación laboral sendo de aplicación principalmente o RD. 2720/1998, de 18 de decembro polo que se desenvolve o art. 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, sen prexuízo das normas administrativas que sexan de aplicación ó persoal ó servizo das Administracións Públicas e especialmente ás locais.

 

BASE CUARTA.- Requisitos para concurrir

 

Para participar nas probas selectivas, os aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos:

 

Ser español ou cidadán dalgún Estado membro da Unión Europea nos termos establecidos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público.

 

Ter cumpridos os dezaséis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

 

Posuir as seguintes titulacións:

 

Graduado escolar ou equivalente.

 

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impidan o desenvolvemento das tarefas propias da actividade obxecto de contratación.

 

Non atoparse incurso nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.

 

Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.

Galego: Acredita-lo coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008. A acreditación do coñecemento escrito farase por medio da presentación do certificado de iniciación de lingua galega (mínimo Celga 2). No caso de non posuir a titulación sinalada realizarase un exercicio previo de tradución que constará de dúas probas: unha primeira, que consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal, e unha segunda proba, que consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo entre dous textos propostos polo tribunal. O tempo máximo para realizar o exercicio será dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obte-lo resultado de apto, e corresponderalle ó tribunal determina-lo nivel de coñecementos esixidos para acadar dito resultado. O Tribunal poderá acordar sustituir esta proba pola realización da entrevista en galego e a valoración da mesma como apto ou non apto.

 

 

Os anteriores requisitos deberanse reunir con referencia ó último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

BASE QUINTA.- Documentación a presentar

 

As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Sandiás, en horario de 9 a 14 horas ou na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/92, de réximen xurídico das Administracións públicas e do procedimiento administrativo común, dentro do prazo de dez días naturais a contar dende o seguinte á publicación do anuncio no BOP de Ourense. Se o décimo día fose sábado, domingo ou festivo, o prazo finalizaría o seguinte hábil.

 

Si se optara por presentar a solicitude nun rexistro diferente ó do Concello de Sandiás, deberá remitirse copia do rexistro de entrada na que conste a data do rexistro mediante fax, ao Concello de Sandiás antes da expiración da data do prazo de solicitude.

 

A solicitude de admisión a estas probas, que irán dirixidas o Sr. Alcalde-Presidente  do Concello de Sandiás e nas que se fará constar  que se reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, referidos á data na que finaliza o prazo de presentación, formularanse nos modelos que figuran nos anexos correspondentes a esta convocatoria (Anexo I e II).

 

Á instancia se acompañará:

 

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia compulsada do Titulo.

Declaración responsable (Anexo I e II) de cumprir cos requisitos necesarios para participar nesta convocatoria, así como de non estar incurso/a en ningunha causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente.

Documentación acreditativa dos méritos.

 

Expirado o prazo de presentación de instancias, O Alcalde ditará resolución no prazo máximo de tres días naturais na que se declare aprobada a lista de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web do concello (www.sandias.es), indicarase a causa de exclusión e concederase un prazo de cinco días hábiles para a enmenda, incluíndose a designación do Tribunal de selección. A Alcaldía determinará, mediante resolución, a data, hora e lugar no que deberá constituírse o tribunal.

 

 

BASE SEXTA.-

 

A selección realizarase mediante o sistema de concurso de valoración de méritos, no que se valorará a experiencia profesional e a formación dos traballadores.

 

A) Experiencia profesional: ata un  máximo de 2,5  puntos:

 

1.- 0,10 puntos por servizos prestados na administración pública, en empresas privadas ou públicas en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo ou fracción.

 

Este mérito acreditarase mediante certificación da administración pública, ou ben coa copia cotexada dos contratos  de traballo e vida laboral. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

 

B) Formación: valorarase a formación nas materias propias do posto: máximo 5 puntos.  Titulación:

A formación acreditarase mediante presentación de certificados no que conste  o número de horas de formación realizada.

- Monitor de tempo libre: 0,50 punto

- Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre: 0,50 punto

- Atención ó usuario de bibliotecas:0,50 punto

- Cursos de informática: 0,50 punto

Outros cursos:

1.- Cursos de máis de 50 horas: 0,20 puntos/curso.

2.- Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,10 puntos/curso.

3.- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos/curso.

 

Non será obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias privadas se non xustifica a preceptiva homologación.

 

 

Polo recoñecemento acreditado do idioma galego (só se valorará o grao superior alegado):

 

- Celga 3. Curso de iniciación ó galego: 0,10 puntos

- Celga 4. Curso de perfeccionamento: 0,20 puntos

- Curso de especialización: 0,30 puntos

 

C) Coñecemento do medio: Acreditarase mediante a aportación de certificado de empadroamento no Concello de Sandiás durante mais dun ano: 2 puntos.

 

D) Entrevista: A entrevista servirá para valorar outros aspectos diferentes dos que se desprenden dos méritos dos puntos anteriores, relacionados ca atención nas Bibliotecas e nos Centros de Interpretación e a adaptación dos aspirantes aos postos de traballo ofertados. Terá unha valoración máxima de 2 puntos.

 

O  Tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presentes e tomar os acordos necesarios para a boa orde do concurso en todo o non previsto nas bases.

 

BASE SÉPTIMA.-

 

Os traballos a realizar polos auxilares serán:

-  Atención da Biblioteca

- Atención da Casa da Lagoa

 

BASE OITAVA.- Proposta e nomeamento

 

Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal formulará a proposta de designación a favor dos candidatos que obtivesen a maior puntuación, publicándose no Taboleiro de Anuncios.

 

Posteriormente efectuarase o nomeamento polo Sr. Alcalde e asinarase o correspondente  contrato laboral.

 

Todas as persoas que superen o proceso de selección e non resulten contratadas, serán incluídas nunha bolsa de traballo para futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporais debidas a baixas por enfermedade, maternidad..., ordeadas según a puntuación obtida.

 

O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá a causar alta na bolsa de empleo no posto da mesma que lle corresponda en relación cos puntos obtidos.

 

A renuncia o posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante o último lugar da bolsa de empleo, salvo que concurran una das seguintes circunstancias:

- Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.

- Enfermedade grave que impida a asistencia o traballo, sempre que se acredite debidamente.

- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia o traballo.

 

Esta bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de 3 meses

 

 

 

Sandiás a …………..

O ALCALDE

 

 

Felipe Traveso García

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL dE DOUS auxilIarES para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ” con contratación por obra ou servizo, a tempo completo e duración de tres meses.

 

DATOS PERSOAIS

 

Apelidos e nome: _______________________________________________________

DNI:__________________________________________________________________

Rúa e número:__________________________________________________________

Localidade:____________________________________________________________

Provincia:______________________________________________________________

Código Postal:__________________________________________________________

Teléfono:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

 

SOLICITA ser admitido ó concurso de valoración de méritos de dous auxilares para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ”

 

DECLARA (marcar as casillas correspondentes):

Ser español.

Ser nacional de (país membro da Unión Europea):____________________

Ter  cumprida a idade de 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño dos correspondentes traballos.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, das Comunidades Autónomas, nin da Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

 

Cumprir os requisitos necesarios para participar na convocatoria e non estar incurso en causa de incompatibilidade prevista legalmente (Lei 53/84, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas).

 

Comprométese a probar documentalmente tódolos extremos da declaración anterior, aportando a documentación pertinente en caso de serlle requirida.

 

MERITOS ALEGADOS (marcar as casillas correspondentes):

 

Experiencia profesional

 

Cursos de formación e perfeccionamento:

En materia de coñecemento do idioma galego:

Iniciación.

Perfeccionamento.

CELGA 2 ou superior.

 

Coñecemento do medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑA:

Copia autenticada do DNI

Titulación académica.

Documentación acreditativa dos méritos alegados e especificados na base específica correspondente, que serán obxecto de valoración.

 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo:____________________________

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.