top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA ATENCION DA BIBLIOTECA E DA CASA DA LAGOA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Martes, 28 Xuño 2016 11:56

ANUNCIO
De conformidade co expediente de selección para a contratacion laboral temporal a tempo completo de dous auxiliares para "Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa", e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 20 de maio de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es)  e anuncio no BOP de Ourense (27 de maio).
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar as listas definitivas de admitidos e excluidos na seguinte forma:LISTA DE ADMITIDOS:
- ANGELES SUAREZ GRANDE. DNI: 44.490.699-M. EXENTO DE GALEGO- Mª JOSÉ FEIJOO FEIJOO. DNI: 34.994.965-M.PROBA DE GALEGO- BENITO PEREZ GARCIA. DNI: 44.657.966-Q. EXENTO DE GALEGO- DAVID FERNANDEZ MARTINEZ. DNI: 76.728.811-Y. EXENTO DE GALEGO- MARIA GIL DIZ. DNI: 76.732.295-V. EXENTO DE GALEGO- MARTA MANSO CUQUEJO. DNI: 44.498.109-D. EXENTO DE GALEGO- Mª TERESA MENDEZ PARADA. DNI: 34.922.606-G. EXENTO DE GALEGO- SUSANA CID MENDEZ. DNI:76.730.121-M. EXENTO DE GALEGO- PATRICIA PEREZ MIGUEZ. DNI: 44.480.605-P. PROBA DE GALEGO- BELEN FEIJOO CID. DNI: 76.717.461-H. EXENTO DE GALEGO- NOELIA SALGADO BARBOSA. DNI: 44.493.260-Y. EXENTO DE GALEGO- MARTA ELENA RODRIGUEZ ARMADA. DNI: 44.475.849-J. EXENTO DE GALEGO- PAULA VAZQUEZ RAMOS. DNI: 33.553.397-P.PROBA DE GALEGO.- MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ. DNI: 34.927.558-B. PROBA DE GALEGO- Mª CELSA GONZALEZ RODRIGUEZ. DNI: 52.470.781-F. EXENTO DE GALEGO- Mª FRANCISCA SANMIGUEL REQUEJO. DNI: 76.727.634-W. EXENTO DE GALEGO- BIBIANA FERNANDEZ SABURIDO. DNI: 44.488.672-W. EXENTO DE GALEGO- SILVIA GOMEZ RODRIGUEZ. DNI: 44.481.105-W.EXENTO DE GALEGO- BELEN GOMEZ MANSO. DNI: 44.655.651-R. EXENTO DE GALEGO- Mª DEL MAR BARROS COUTO. DNI: 35.566.260-A. EXENTO DE GALEGO- Mª TERESA ESTEVEZ PEREIRA. DNI: 34.945.778-S. EXENTO DE GALEGO- MARCOS DEBEN LEVICES. DNI: 44.453.964-R. EXENTO DE GALEGO- RODRIGO ROJO ARCOS. DNI: 34.630.890-C. EXENTO DE GALEGO- JAIME CARNERO VAZQUEZ. DNI: 44.477.496-G. PROBA DE GALEGO- CRISTINA GARCIA CID. DNI: 76.733.943-D. EXENTO DE GALEGO- DIEGO RODRIGUEZ GOMEZ. DNI: 44.496.523-X. EXENTO DE GALEGO- ANA CEBREIROS IGLESIAS. DNI: 44.47/8.318-K. EXENTO DE GALEGO- SARA LORENZO GIL. DNI: 45.145.848-E. EXENTO DE GALEGO- ALEXANDER DE LOS RIOS CONDE. DNI: 44.484.737-T. EXENTO DE GALEGO- MARIBEL LEON DOMINGUEZ. DNI:76.748.180-D. EXENTO DE GALEGO.- ALEXANDRE FERNANDEZ RAMOS. DNI: 44.484.874-E. PROBA DE GALEGO.- RAQUEL VENANCIO ZAMBRANO. DNI: 52.318.046-S. PROBA DE GALEGO.- IRIA CAMEÁN BAO. DNI: 46.905.438-C. PROBA DE GALEGO.- ROCIO PASCUAL DEL VALLE. DNI: 71.429.195-G. EXENTO DE GALEGO

LISTA DE EXCLUIDOS
- MARIA LUZ BAÑAL TEIJIDO. DNI: 32.693.840-F. NON CUMPLE OS REQUISITOS (NON APORTA DOCUMENTACION ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA).- ANA ALONSO GARCIA. DNI: 44.485.270-G. NON CUMPLE OS REQUISITOS ( NON APORTA DOCUMENTACION ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA).

SEGUNDO.- Sinalar lugar e data para a constitución do tribunal da devandita praza o próximo día 4 de xullo de 2016, ás 8:45 horas. Sinálase a data, lugar e horas para faer o examen de Galego as 9:00 horas do día 4 de xullo de 2016 na Casa do Concello, Local Social; se o tribunal acordara sustituir esta proba pola realización da entrevista en galego comenzarase coa entrevista para os que teñan que realizar a proba de galego. Sinálase a data, lugar e hora para faer a entrevista as 10:30 horas do día 4 de xullo de 2016 na Casa do Concello, Local Social. 
TERCEIRO.- Designar o tribunal, que quedará constituído da seguinte forma:PRESIDENTE:TITULAR: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.Secretario-Interventor do Concello de Sandiás.SUPLENTE: Mª Cristina Villarino Cuquejo. Secretaria-Interventora do Concello de Trasmiras.
VOGAIS:TITULAR: Rosa Asunción Santana Doval, Axente de emprego do Concello de Sandiás.SUPLENTE: Susana Viso Touza, Traballadora Social da Excma. Deputación Provincial de Ourense.
TITULAR: Paulino Fernández Salgado. Secretario-Interventor dos concellos de Cualedro e MonterreiSUPLENTE: Isabel Seguin Cid, Auxiliar administrativa do Concello de Sandiás.
TITULAR: Santiago Lorenzo Taboada.Secretario do Concello de LazaSUPLENTE: Valerio Fernández Fernández. Administrativo do Concello de Trasmiras.
SECRETARIO:TITULAR: Mª Carmen Pérez Garcia.Secretaria-Interventora do Concello de Sarreaus.SUPLENTE: Mª Vera Vazquez Dios. Administrativa do Concello de Sandiás.

O TENENTE DE ALCALDE


Asdo: Tito Traveso Teijeiro.
Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da  notificación, ante o Alcalde deste Concello de Sandiás, de conformidade cos artigos 116 e 117 de Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en Galicia, no prazo de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo até que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor Vde. calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
O SECRETARIOAsdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
ANUNCIO DA VALORACION DE PEONS PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Xoves, 23 Xuño 2016 07:59

Para os efectos oportunos faise público que, con esta data, o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

 

 

"Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases que relativa o concurso de seleccion para a "contratacion de tres peóns para Brigada do Servizo Municipal" con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 6 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).

 

Considerando que a proposta se axusta o baremo precisado nas correspondentes Bases Reguladoras da Convocatoria aprobadas por Decreto de 6 de xuño de 2016.

 

Considerando que a tramitación do expediente axustase ós requisitos mínimos esixidos pola lexislación sobre a materia.

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

SALVADOR CARNERO QUINTAS

17,00

ALVARO GARCIA BLANCO

14,40

JOSE LOPEZ DASILVA

12,60

 

 

 

QUEDAN NA LISTA DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

 

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

7,60

JOSE MARIA ALONSO MELLADO

7,00

DANIEL GOMEZ QUINTANA

4,10

OSCAR MORAN PEREZ

3,00

MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ

2,20

 

 

 

SEGUNDO: Proceder a publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia."

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

 

 

LAST_UPDATED2
 
acta de valoracion de peons PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Xoves, 23 Xuño 2016 07:56

 

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

 

Reunidos no Concello de Sandiás, os membros da Comisión de valoración que se relacionan de seguido, sendo as 10:45 horas do día 22 de xuño de 2016, procédese ó examen da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a "contratacion de tres peóns para Brigada do Servizo Municipal" con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 6 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).

 

MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

 

PRESIDENTE:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

VOCAIS:

SANTIAGO LORENZO TABOADA

GIL MANUEL OTERO LOPEZ

MARIA ISABEL SEGUIN CID

 

SECRETARIA:

MARIA VERA VÁZQUEZ DIOS

 

Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

 

 

NOME: JOSE LOPEZ DASILVA

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Proba Práctica............................................................................10,00

Entrevista....................................................................................1,60

TOTAL…………………………………………………….......12,60

 

NOME: SALVADOR CARNERO QUINTAS

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................2,40

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................3,00

Proba Práctica............................................................................10,00

Entrevista....................................................................................1,40

TOTAL…………………………………………………….......17,00

 

 

NOME: MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………1,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Proba Práctica............................................................................0,00

Entrevista....................................................................................1,20

TOTAL…………………………………………………….......2,20

 

NOME: DANIEL GOMEZ QUINTANA

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Proba Práctica............................................................................2,50

Entrevista....................................................................................1,40

TOTAL…………………………………………………….......4,10

 

 

NOME: JOSE MARIA ALONSO MELLADO

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,60

Formación………………………………………………………0,20

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Proba Práctica............................................................................5,00

Entrevista....................................................................................1,20

TOTAL…………………………………………………….......7,00

 

NOME: HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................1,20

Formación………………………………………………………0,40

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Proba Práctica............................................................................5,00

Entrevista....................................................................................1,00

TOTAL…………………………………………………….......7,60

 

 

NOME: ALVARO GARCIA BLANCO

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................3,00

Proba Práctica............................................................................10,00

Entrevista....................................................................................1,40

TOTAL…………………………………………………….......14,40

 

 

NOME: OSCAR MORAN PEREZ

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Coñecemento do medio...............................................................3,00

Proba Práctica............................................................................NO PRESENTADO

Entrevista....................................................................................NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......3,00

 

Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a "contratación de tres peóns para Brigada do Servizo Municipal" con constitución de bolsa de empleo, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 6 de xuño de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, e na páxina web (www.sandias.es) e anuncio no BOP de Ourense (8 de xuño).

 

 

 

PROPONSE:

 

Ao Alcalde do Concello de Sandiás a seguinte lista coa valoración acadada para a bolsa de traballo para a "contratación de tres peóns para Brigada do Servizo Municipal" con constitución de bolsa de empleo,

 

PROPONSE A CONTRATACION POR ORDE DE PUNTUACION DOS SEGUINTES:

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

SALVADOR CARNERO QUINTAS

17,00

ALVARO GARCIA BLANCO

14,40

JOSE LOPEZ DASILVA

12,60

 

 

 

QUEDAN NA LISTA DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

 

 

NOME: PUNTUACIÓN:

 

HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

7,60

JOSE MARIA ALONSO MELLADO

7,00

DANIEL GOMEZ QUINTANA

4,10

OSCAR MORAN PEREZ

3,00

MANUEL JOSE BARREIRO RODRIGUEZ

2,20

 

 

 

No obstante, o Sr. Alcalde resolverá

 

O PRESIDENTE O SECRETARIO

 

 

 

 

 

OS VOGAIS

LAST_UPDATED2
 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.