top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
CORRECCION ERROS BOLSA AXUDA NO FOGAR PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Luns, 19 Decembro 2016 12:41

ANUNCIO

Para os efectos oportunos faise público que, con data de 16 de decembro de 2016 o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN

Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases do concurso de seleccion para Bolsa de emprego de auxiliar de axuda a domicilio“, según as bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, na páxina web e no BOP de Ourense, resolvouse con data de 5 de decembro de 2016 a aprobación da lista da bolsa de traballo.

Con data de 12/12/2016 presentouse escrito por Susana Díaz García na que expresaba que non se valorou o ter o carnet de manipulador de alimentos que aportou coa solicitude.

Reuniuse a comisión de selección e en aplicación do disposto na Lei 39/2015 no seu artigo 109.2, que establece: "  2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, propuso a corrección da valoración da aspirante Susana Díaz García e da proposta de bolsa de emprego de axuda a domicilio que queda da seguinte maneira:

NOME: SUSANA DIAZ GARCIA

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........1,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................3,75

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local,  e en aplicación do disposto na Lei 39/2015 no seu artigo 109.2, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: Aprobar a corrección da lista da bolsa de traballo coa seguinte orde de puntuación mantendo a exclusión da aspirante Susana Muiños Iglesias ao apreciarse que incumpre o requisito de titulación.

 

Quedan na lista da bolsa de traballo por orde de puntuación:

 

NOME:                                                          PUNTUACIÓN:

MARINA FERNANDEZ GONZALEZ.                                 12,00

ANA GOMEZ QUINTAS.                                                11,65

Mª ROSA MARTINEZ ALONSO.                                    10,80

Mª CARMEN VALENCIA ALVAREZ.                             10,00

ANTONINA QUINTAS CID.                                            8,60

ELISA ISABEL BOLAÑO VENCES.                                  6,50

GLORIA CRESPO VEGA.                                             5,00

SUSANA DIAZ GARCIA.                                             3,75

ESTEFANIA GONZALEZ TECERA.                                 3,50

SONIA CID PALOMINO.                                              2,80

SUSANA PENIN VIDAL                                              2,75 (orden de presentación de solic.)

PATRICIA PEREZ MIGUEZ.                                          2,75

SANDRA LORENZO AÑEL                                                  2,60

 

 

SEGUNDO: Proceder a  publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia.”

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
ACTAS DE VALORACION E ANUNCIO DA BOLSA DE ATENCION A VELATORIO E OUTROS 2017 PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Mércores, 07 Decembro 2016 11:48

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

Reunidos no Concello de Sandiás, os membros da Comisión de valoración que se relacionan de seguido, sendo as 16:30 horas do día 2 de decembro de 2016 constitúese o a Comisión de Valoración. A continuación procédese a realizar a entrevista. Posteriormente a realización da proba práctica. Continúase co ó examen da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de selección  para a bolsa de traballo para auxiliar para  “Atención de Velatorios, traballos de limpeza e outras tarefas dentro dos servizos de competencia obrigatoria dos Concellos previstos na lei 7/1985 de bases de réximen Local”, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 de novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello e no BOP de Ourense, e na páxina web www.sandias.es.

 

MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

PRESIDENTE:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

VOCAIS:

PAULINO FERNANDEZ SALGADO

GIL MANUEL OTERO LOPEZ

ROSA ASUNCION SANTANA DOVAL

SECRETARIO:

SANTIAGO LORENZO TABOADA

 

Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

 

 

 

NOME: SALVADOR CARNERO QUINTAS

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base

Experiencia profesional…………………………......................1,20

Formación………………………………………………………0,50

Manipulador de alimentos..........................................................--

Prevención de riscos laborais.....................................................--

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................1,00

Proba Práctica............................................................................2,00

Entrevista.................................................................................... 1,20

TOTAL…………………………………………………….......7,90

NOME: JOSÉ MANUEL GARCIA CABRERA

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................2,40

Formación………………………………………………………0,00

Manipulador de alimentos..........................................................1,00

Prevención de riscos laborais.....................................................1,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................1,00

Proba Práctica............................................................................10,00

Entrevista....................................................................................1,80

TOTAL…………………………………………………….......19,20

NOME: SUSANA MUIÑOS IGLESIAS

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Manipulador de alimentos..........................................................1,00

Prevención de riscos laborais.....................................................0,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................0,00

Proba Práctica............................................................................0,00

Entrevista.................................................................................... 1,20

TOTAL…………………………………………………….......2,20

NOME: HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................1,20

Formación………………………………………………………1,00

Manipulador de alimentos..........................................................1,00

Prevención de riscos laborais.....................................................1,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................0,00

Proba Práctica............................................................................0,00

Entrevista.................................................................................... 0,80

TOTAL…………………………………………………….......5,00

NOME: MODESTO BAHIA BOLAÑO

 

Galego……………………………………………………EXENTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base 4

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Manipulador de alimentos..........................................................0,00

Prevención de riscos laborais.....................................................1,00

Coñecemento do medio...............................................................0,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................0,00

Proba Práctica............................................................................NO PRESENTADO

Entrevista.................................................................................... NO PRESENTADO

TOTAL…………………………………………………….......1,00

NOME: MARIANO GUERRA ABAD

 

Galego……………………………………………………APTO

 

PUNTUACIÓN

 

Base 6

Experiencia profesional…………………………......................0,00

Formación………………………………………………………0,00

Manipulador de alimentos..........................................................0,00

Prevención de riscos laborais....................................................0,00

Coñecemento do medio...............................................................2,00

Aplicador de fitosanitarios.........................................................0,00

Proba Práctica............................................................................4,00

Entrevista.................................................................................... 1,40

TOTAL…………………………………………………….......7,40

Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a bolsa de traballo para auxiliar para  “Atención de Velatorios, traballos de limpeza e outras tarefas dentro dos servizos de competencia obrigatoria dos Concellos previstos na lei 7/1985 de bases de réximen Local”, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 de novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello e no BOP de Ourense, e na páxina web www.sandias.es.

 

 

PROPONSE:

Ao Alcalde do Concello de Sandiás a seguinte lista coa valoración acadada para a bolsa de traballo para auxiliar para  “Atención de Velatorios, traballos de limpeza e outras tarefas dentro dos servizos de competencia obrigatoria dos Concellos previstos na lei 7/1985 de bases de réximen Local”

 

QUEDAN NA LISTA  DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

A)

 

 

NOME:                                                          PUNTUACIÓN:

 

JOSE MANUEL GARCIA CABRERA                                         19,20

SALVADOR CARNERO QUINTAS                                            7,90

MARIANO GUERRA ABAD                                                       7,40

HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                             5,00

SUSANA MUIÑOS IGLESIAS                                                     2,20

MODESTO BAHIA BOLAÑO                                                      1,00

 

 

 

 

No obstante, o Sr. Alcalde resolverá

 

O PRESIDENTE                                                                  O SECRETARIO

 

 

 

 

 

OS VOGAIS

 

 

 

 

 

 

ANUNCIO

Para os efectos oportunos faise público que, con data de 2 de decembro de 2016, o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

"RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN

Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases do concurso de selección para Bolsa de emprego de auxiliares para "Atención de Velatorios, Centro Social, traballos de limpeza e outras tarefas dentro dos servizos de competencia obrigatoria dos Concellos previstos na Lei 7/1985 de bases de Réximen Local", según as bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, na páxina web e no BOP de Ourense.

 

Considerando que a proposta se axusta o baremo precisado nas correspondentes Bases Reguladoras da Convocatoria aprobadas por Decreto de 7 de novembro de 2016.

 

Considerando que a tramitación do expediente axustase ós requisitos mínimos esixidos pola lexislación sobre a materia.

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladora das bases do réxime local, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: Aprobar a lista da bolsa de traballo coa seguinte orde de puntuación:

 

NOME:                                                                                             PUNTUACIÓN:

 

JOSE MANUEL GARCIA CABRERA                                         19,20

SALVADOR CARNERO QUINTAS                                            7,90

MARIANO GUERRA ABAD                                                       7,40

HERMESINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                             5,00

SUSANA MUIÑOS IGLESIAS                                                     2,20

MODESTO BAHIA BOLAÑO                                                      1,00

 

 

SEGUNDO: Proceder a  publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia."

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

LAST_UPDATED2
 
ACTAS DE VALORACION E ANUNCIO DA BOLSA DE AXUDA A DOMICILIO 2017 PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Mércores, 07 Decembro 2016 11:41

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

Reunidos no Concello de Sandiás, os membros da Comisión de valoración que se relacionan de seguido, sendo as 09.30 horas do día 2 de decembro de 2016, constitúese a Comisión de Selección da Bolsa. Sendo as 10.00 coménzanse as entrevistas. A continuación das entrevistas procédese ó examen da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de selección  para a bolsa de traballo para auxiliar de axuda a domicilio, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 de novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello e no BOP de Ourense, e na páxina web www.sandias.es.

 

MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

PRESIDENTE:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

 

VOCAIS:

PAULINO FERNANDEZ SALGADO

SUSANA VISO TOUZA

Mª VERA VAZQUEZ DIOS

SECRETARIO:

SANTIAGO LORENZO TABOADA

 

Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

 

Procédese á valoración da documentación presentada polos aspirantes para tomar parte no concurso de méritos convocado para constitución de bolsa de empleo de auxiliares de axuda a domicilio, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia de 7 de decembro de 2016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello e no BOP de Ourense.

 

Valoración, conforme ás referidas Bases, resulta do seguinte xeito:

 

NOME: Mª ROSA MARTINEZ ALONSO

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................5,00

Formación……………………………………………….........0,80

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................10,80

NOME: SUSANA PENIN VIDAL

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................NO SE VALORA

Formación……………………………………………….........0,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................2,75

NOME:ANA GOMEZ QUINTAS

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................5,00

Formación……………………………………………….........1,90

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................11,65

NOME: ESTEFANIA GONZALEZ TECERA

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,75

Formación……………………………………………….........0,

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................3,50

NOME: SUSANA DIAZ GARCIA

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........1,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......0,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................2,75

NOME: MARINA FERNANDEZ GONZALEZ

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................5,00

Formación……………………………………………….........2,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................12,00

NOME: ANTONINA QUINTAS CID

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................5,00

Formación……………………………………………….........0,60

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................8,60

NOME: ELISA ISABEL BOLAÑO VECES

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................1,50

Formación……………………………………………….........0,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................6,50

NOME: SANDRA LORENZO AÑEL

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........0,60

Carné de manipulador de alimentos…………………….......0,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................0,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................2,60

NOME: SUSANA MUIÑOS IGLESIAS

 

 

Galego...................................................................................

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................

Formación……………………………………………….........

Carné de manipulador de alimentos…………………….......

Coñecemento do medio...........................................................

Entrevista................................................................................

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................SE DETECTA QUE NO TIENE TITULACION. DEBE EXCLUIRSE.

NOME: Mª CARMEN VALENCIA ALVAREZ

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................5,00

Formación……………………………………………….........2,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................10,00

NOME: SONIA CID PALOMINO

 

 

Galego...................................................................................EXENTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........0,80

Carné de manipulador de alimentos…………………….......0,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................2,80

NOME:PATRICIA PEREZ MIGUEZ

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........0,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................0,00

Entrevista................................................................................1,75

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................2,75

NOME: GLORIA CRESPO VEGA

 

 

Galego...................................................................................APTO

PUNTUACIÓN

Base 4

Experiencia profesional…………………………...................0,00

Formación……………………………………………….........0,00

Carné de manipulador de alimentos…………………….......1,00

Coñecemento do medio...........................................................2,00

Entrevista................................................................................2,00

________________________________________________________________________________

TOTAL.....................................................................................5,00

Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para tomar parte no concurso de selección para a bolsa de traballo para auxiliar de axuda a domiclio, e das bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 de novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello e no BOP de Ourense, e na páxina web www.sandias.es.

 

 

 

 

 

PROPONSE:

Ao Alcalde do Concello de Sandiás a seguinte lista coa valoración acadada para a bolsa de traballo para auxiliar de axuda a domicilio

 

QUEDAN NA LISTA  DA BOLSA DE TRABALLO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:

A)

 

 

NOME:                                                          PUNTUACIÓN:

MARINA FERNANDEZ GONZALEZ.                                  12,00

ANA GOMEZ QUINTAS.                                                     11,65

Mª ROSA MARTINEZ ALONSO.                                         10,80

Mª CARMEN VALENCIA ALVAREZ.                                 10,00

ANTONINA QUINTAS CID.                                                            8,60

ELISA ISABEL BOLAÑO VENCES.                                    6,50

GLORIA CRESPO VEGA.                                                    5,00

ESTEFANIA GONZALEZ TECERA.                                                3,50

SONIA CID PALOMINO.                                                     2,80

SUSANA DIAZ GARCIA.                                                     2,75 (desempate por mayor formación)

SUSANA PENIN VIDAL                                                      2,75 (orden de presentación de solic.)

PATRICIA PEREZ MIGUEZ.                                                2,75

SANDRA LORENZO AÑEL                                                         2,60

 

 

Se propone a exclusión da seguinte aspirante ao apreciarse que incumpre o requisito de titulación.

 

SUSANA MUIÑOS IGLESIAS.

 

No obstante, o Sr. Alcalde resolverá

 

O PRESIDENTE                                                                  O SECRETARIO

 

 

 

 

 

OS VOGAIS

 

 

 

ANUNCIO

Para os efectos oportunos faise público que, con data de 2 de decembro o Alcalde do Concello de Sandiás, ditou o seguinte Decreto:

"RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN

Vista a proposta da comisión de valoración, relativa as bases do concurso de seleccion para Bolsa de emprego de auxiliar de axuda a domicilio“, según as bases que foron aprobadas por Decreto de Presidencia do día 7 novembro de 2.016 e publicadas no tablón de anuncios do Concello, na páxina web e no BOP de Ourense.

 

Considerando que a proposta se axusta o baremo precisado nas correspondentes Bases Reguladoras da Convocatoria aprobadas por Decreto de 7 de novembro de 2016.

 

Considerando que a tramitación do expediente axustase ós requisitos mínimos esixidos pola lexislación sobre a materia.

 

Pola presente e de conformidade coas facultades conferidas á Presidencia polo artigo 41.14 do R.D. 2568/1986 así como no artigo 21.1 h) da lei reguladoras das bases do réxime local, veño en:

 

RESOLVER:

 

PRIMEIRO: Aprobar a lista da bolsa de traballo coa seguinte orde de puntuación:

 

NOME:                                                                     PUNTUACIÓN:

 

MARINA FERNANDEZ GONZALEZ.                                             12,00

ANA GOMEZ QUINTAS.                                                     11,65

Mª ROSA MARTINEZ ALONSO.                                         10,80

Mª CARMEN VALENCIA ALVAREZ.                                 10,00

ANTONINA QUINTAS CID.                                                            8,60

ELISA ISABEL BOLAÑO VENCES.                                    6,50

GLORIA CRESPO VEGA.                                                    5,00

ESTEFANIA GONZALEZ TECERA.                                                3,50

SONIA CID PALOMINO.                                                     2,80

SUSANA DIAZ GARCIA.                                                     2,75 (desempate por mayor formación)

SUSANA PENIN VIDAL                                                      2,75 (orden de presentación de solic.)

PATRICIA PEREZ MIGUEZ.                                                2,75

SANDRA LORENZO AÑEL                                             2,60

 

 

SEGUNDO.: Exclúese a aspirante seguinte ao apreciarse que incumpre o requisito de titulación.

 

SUSANA MUIÑOS IGLESIAS.

 

TERCEIRO: Proceder a  publica-la presente resolución no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es) durante dez días naturais expresando o réxime de recursos que contra a mesma caiban.

 

O ALCALDE

 

Asdo.: Felipe Traveso Garcia."

 

Contra esta resolución pode interpor perante a Presidencia, no prazo dun mes, recurso de reposición. Este recurso de reposición deberá ser resolto durante outro mes, a partir do día seguinte ó da presentación. Contra o acordo resolutorio do devendito recurso poderá interpo-lo Contencioso Administrativo, no prazo de dous meses, a partir da data de notificación, se o acordo resolutorio é expreso; e, se non, durante seis meses a contar dende o día seguinte a aquel no que de acordo coa súa normativa específica, produzase o acto presunto, de conformidade co establecido na Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa do 13 de xullo de 1998; asemade, poderá empregar, pola sua conta, calquera outro recurso que estime conveniente.

 

 

O SECRETARIO

 

 

 

 

 

Asdo: Miguel Angel Rodriguez Rodriguez.

 

 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.