top

Inicio

 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
 • Concello de Sandiás
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E URXENTE PARA FORMAR PARTE DA BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE SANDIÁS PARA O DESEMPEÑO DE POSTOS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 27 Maio 2016 07:00

ANUNCIO

 

Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de postos de auxiliar de axuda no fogar por esgotamento da lista anterior.

Por acordo de Alcaldía de 25 de maio de 2016, aprobouse a convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego para persoas que realicen o servizo "Auxiliar de axuda no fogar" por agotamento do listaxe anterior debido a aumento de horas asignadas pola Xunta de Galicia ao Concello de Sandiás.

Duración da bolsa de emprego: durante o 2016 prorrogable por un ano mais.

Xustificación da necesidade: contratación temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar durante o ano 2016, cando sexa necesario, así tamén por aumento de horas concedidas de prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia, ou cando se trate de cubrir baixas, vacacións, permisos e outros ceses temporais de prestación do servizo das traballadoras actuais.

 

1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

2. Xornada: por determinar segundo a necesidade de cada momento.

3. Servizo: servicios sociais, axuda no fogar do Concello de Sandiás.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.

6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: debido a urxencia da contratación para a prestación do servizo é de 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 h (se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhabil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte).

 

1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas oficinas municipais e súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do Concello de Sandiás e no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás.

O Alcalde

 

 

Asdo: Felipe Traveso García.

 

BASES QUE REXIRÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE SANDIAS 2016

 

 

 

PRIMEIRA. Obxecto da convocatoria.

 

 

O emprego dos medios materiais idóneos e de recursos humanos suficientemente preparados é unha necesidade imprescindible hoxe en día para poder levar a cabo de maneira adecuada os servizos que presta o Concello de Sandiás os/as ciudadanos/as.

Na cuestión relativa a organización dos recursos humanos no sector público débese ter en conta os principios constitucionais de acceso o emprego público previstos nos artigos 23.2 e 103.3 da Constitución Española, e que son os de igualdade, mérito e capacidade. Débese ter en conta tamén que a Administración Local, é a que está máis cerca das demandas de servizos. A regulación de todo o relativo a creación dunha Bolsa de Emprego, pretende axilizar a selección de aspirantes para cubrir necesidades de emprego de carácter temporal e garantizar que os/as aspirantes coñezan a valoración dos seus méritos de cara a unha posible contratación futura por parte deste Concello.

O artigo 35 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Reglamento xeral de ingreso do persoal o servizo da Administración Xeral do Estado e da provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado para estos efectos dispón: " Contratación do persoal laboral non permanente. Os Departamentos ministeriales poderán proceder a contratación de persoal laboral permanente para a realización de traballos que non podan ser atendidos polo persoal laboral fixo, despois de informe favorable dos Monosterios para as Administracións Públicas e de Economía e Facenda. Ditos contratos firmaranse conforme aos principios de mérito, capacidade, e axustándose as normas de xeral aplicación na contratación deste tipo de persoal laboral e de acordo cos criterios de selección que se determinen polo Ministerio para as Administracións Públicas.

O obxecto das presentes bases é establecer unha bolsa de emprego para a contratación temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar durante o ano 2016, cando sexa necesario para a prestación do servizo de axuda no fogar, tamén por aumento de horas concedidas de prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia, ou cando se trate de cubrir baixas, vacacións, permisos e outros ceses temporais de prestación do servizo das traballadoras actuais.

A selección de persoal e a bolsa de traballo teñen como fin dotar o Concello do persoal máis capacitado e preparado seguindo criterios de equidade e discriminación positiva nos casos considerados na lei. Así mesmo ten como fin axilizar os procedementos de dotación de persoal en aras dunha maior eficacia dos Servizos Públicos.

O contrato o que se subscribirá é o que regula o artigo 15.1.a) do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, do 24 de marzo.

O sistema de selección é o concurso.

En ningún caso a mera pertenza á Bolsa implicará dereito algún a obter nomeamento ou contrato laboral, garantíndose unicamente que, cando o Concello considere conveniente a súa utilización, polos motivos que foren, respectarase o procedemento de chamamento regulado nestas bases, podendo o Concello, cando o considere conveniente, de forma xustificada, para cubrir postos vacantes ou contratos temporais, aínda que houber constituída unha Bolsa concreta, convocar ex profeso un proceso selectivo.

 

SEGUNDA. Bases específicas.

 

Trátase dunha bolsa de emprego.

Categoría profesional: Auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Sandiás.

Duración: Según a necesidade de contratación.

Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.

Xornada laboral: a determinar según a necesidade de cada momento.

Salario bruto mensual en xornada completa: 818,44 € ( incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).

Xustificación: A necesidade de contar cunha bolsa de emprego que facilite a inmediata contratación de persoas para a prestación do servizo de axuda a domicilio no caso de contar con mais horas concedidas no caso da prestación do servizo de dependencia, contar con mais recursos para unha maior prestación do servizo ou cubrir e non deixar o servizo descuberto no caso de ausencia das traballadoras actuais por calquera dos supostos previstos na lexislación actual.

Estas bases exporanse no Tablón de Anuncios , na páxina web do Concello de Sandiás (www.sandias.es); e anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para o xeral conocemento dos/as posibles aspirantes.

 

TERCEIRA. Condicións e requisitos dos aspirantes.

 

Os aspirantes a tomar parte no concurso deberán reunir, na data en que remate o prazo concedido para a presentación das solicitudes os seguintes requisitos:

Ser español ou cidadán dalgún dos Estados membros da Unión Europea nos termos establecidos no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empleado público, así como extranxeiros con residencia legal en España.

Ter cumplidos os 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Titulación: Título de formación profesional de grado medio en atención sociosanitaria ou equivalente, ou certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas a domicilio ou equivalente.

Posuir permiso de conducir tipo B ou superior e dispoñibilidade de vehículo.

Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psiquico que impida o desempeño das correspondentes funcións.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, Comunidades Autónomas ou Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

Non estar incurso en causa vixente de incapacidade ou incompatibilidade.

Galego: Acredita-lo coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008. A acreditación do coñecemento escrito farase por medio da presentación do certificado de iniciación de lingua galega (mínimo Celga 2). No caso de non posuir a titulación sinalada realizarase un exercicio previo de tradución que constará de dúas probas: unha primeira, que consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal, e unha segunda proba, que consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo entre dous textos propostos polo tribunal. O tempo máximo para realizar o exercicio será dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obte-lo resultado de apto, e corresponderalle ó tribunal determina-lo nivel de coñecementos esixidos para acadar dito resultado.

 

Todos estes requisitos deberanse reunir con referencia ó último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

CUARTO. Proceso de selección.

 

A formulación da bolsa de emprego de persoal laboral temporal para a prestación do servizo de axuda no fogar durante o 2016 farase en función do seguinte baremo de méritos e puntuación:

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: (Máximo 5 puntos)

- Por cada mes completo de servizos prestados en postos de analoga natureza en Administracions Publicas 0,25 puntos por mes traballado

- Por cada mes completo de servizos prestados en postos de análoga natureza en empresas privadas: 0,15 puntos por mes traballado.

Rexeitaranse as fraccións de tempo inferior o mes, Os contratos de xornada inferior á xornada completa valoraranse de xeito proporcional en base a vida laboral.

Acreditarase mediante a presentación de certificado de vida laboral actualizada e copia compulsada dos contratos de traballo ou certificados de empresa en modelo oficial no que conste a categoría profesional A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

 

2.- FORMACIÓN: (Máximo 4 puntos):

Por asistencia a cursos organizados por administracións públicas ou homologados polas mesmas, directamente relacionados coas funcións do posto

- Cursos de ata 20 horas: 0,20 puntos por curso.

- Cursos de 21 a 50 horas: 0,30 puntos por curso.

- Cursos de 51 a 100 horas: 0,40 puntos por curso.

- Cursos de máis de 100 horas de duración: 0,60 puntos por curso. Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. No suposto de que non conste o numero de horas da acción formativa, entenderase que teñen unha duración inferior a 20 horas, e puntuaranse con 0,10 puntos por curso.

 

3- CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS SEGUNDO A NORMATIVA VIXENTE: (1 puntos):

No suposto de empate a puntos entre varios aspirantes atenderase a maior puntuacion obtida pola orde de preferencia no baremo de méritos (1° experiencia profesional, 2° formación, 3° carné de manipulador de alimentos) e de persistir no empate por orden de presentación de solicitudes.

 

QUINTA. Forma e prazo da presentación de solicitudes.

 

As solicitudes para participar no presente concurso presentaranse, conforme ó modelo que figura como anexo I das presentes bases, no prazo de dez (10) días naturais no rexistro xeral do concello, en horario de 9 a 14 horas, se o día no que remata o prazo de presentación de instancias fora sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. Tamen poderán presentarse na forma en que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, sendo necesario neste caso comunicar a remisión da documentación vía fax ó concello, que deberá ter entrada no prazo de presentación das solicitudes, pois noutro caso non serán admitidas ( Fax do concello: 988.44.60.48).

O referido prazo computarase a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria do BOP, achegándose a seguinte documentación:

 

Anexo I (Instancia e declaración xurada).

Copia compulsada do DNI

Copia compulsada da documentación acreditatativa da titulación

Copia compulsada do carné de conducir.

Acreditación documental xustificativa dos méritos esixidos. Os méritos non xustificados documentalmente non serán obxecto de valoración.

 

Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.

Todos os anuncios sucesivos serán publicados, exclusivamente, no taboleiro de anuncios e na páxina web deste Concello de Sandiás.(www.sandias.es)

 

SEXTA. Admisión de aspirantes.

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Alcalde dictará resolución, no prazo máximo de cinco días hábiles, aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos, que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello en páxina web. Nesta lista indicarase nome, apelidos, DNI e causa de exclusión, no seu caso.

Os aspirantes excluídos, así como os omitidos na relación de admitidos e excluídos, disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación da resolución no taboleiro de anuncios do concello, para subsanar os defectos que motivasen a súa exclusión ou a súa omisión da relación de admitidos e excluídos. Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a ser incluídos na relación de admitidos, serán considerados definitivamente excluídos. En caso de presentarse reclamacións, estas serán aceptadas ou rexeitadas na mesma resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se fará pública do mesmo xeito. Esta última resolución conterá o nombramento da Comisión Avaliadora así como o lugar, data e horas da proba de galego e da reunión da Comisión Avaliadora.

Se non existisen candidatos excluídos, o Alcalde elevará a definitiva a lista provisional, e na mesma resolución nombramento da Comisión Evaluadora e lugar, datas e horas para a proba de galego e da reunión de valoración de méritos da Comisión Evaluadora, que se publicará novamente no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás e na páxina web (www.sandias.es)

Contra a resolución a que se refire o punto 1, asi como aqueloutras que resolvan a subsanación de defectos ou omisión de inclusión a que se refire o punto 2 poderán interpoñerse os recursos que teñan lugar en dereito.

 

SÉPTIMA. Comisión de avaliación e selección.

 

1. A Comisión de selección será colexiada e constará, como mínimo, de Presidente, dous vocais e secretario, que serán designados por resolución da Alcaldía de acordo co disposto no artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empleado Público e a Lei de Función Pública de Galicia. O tribunal cualificador de cada posto de traballo está facultado para interpretar e resolver as cuestións que poden suscitar na aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de economía, celeridade e eficencia.

O tribunal non poderá actuar ou constituirse sen a presencia polo menos de tres dos seus membros, sendo imprescindible, en todo caso, a asistencia do presidente e do secretario/a , titular ou suplente.

O réximen xurífico aplicable os tribunais de selección será o que se establece polo órganos colexiados no título II, capítulo II, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándollo o órgano que efectuara o seu nombramento, cando concurran entre eles algunhas das causas previstas no artigo 28 da Lei do réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Unha vez realizada a proba de galego procederase a valoración dos méritos alegados polos aspirantes, a comisión formará unha lista coa orde de clasificación de todos os aspirantes segundo a puntuación final obtida, e farase pública no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web.(www.sandias.es)

Nos supostos nos que se obtiver igual puntuación por algunhos/as dos candidatos, os desempates dirimiranse atendendo os seguintes criterios: maior puntuación por experiencia. No caso de persistir o empate, maior puntuación por formación, e finalmente de persistir este dirimirá mediante sorteo.

De acordo coa lista definitiva elevarase ó Alcalde, ademais da acta da sesión, a proposta de bolsa de emprego dos aspirantes por orden de puntuación.

Para efectuar esta proposta, a Comisión avaliadora poderá pedir informes e asesoramentos técnicos que teña por convenientes.

A contratación de persoal de axuda no fogar farase de conformidade coa orden de puntuación obtida.

O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez que finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá causar alta na bolsa de emprego no posto da mesma que lle corresponda en relación cos puntos obtidos.No caso de que teña traballado maís dun ano, pasará ó final da bolsa de emprego.

.

A renuncia a un posto de traballo ofertado supoñerá o pase do aspirante ao último lugar da bolsa de emprego, salvo que concorra unha das seguintes circunstancias:

- Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.

- Enfermidade grave que impida a asistencia ao traballo, sempre que se acredite debidamente.

- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao traballo.

Poderán os integrantes da bolsa pedir que se suspendan os chamamentos para a mesma por estar desempeñando outro traballo; a suspensión deberá ser solicitada como mínimo 15 días antes do chamamento

9. As comunicacións faranse por vía telefónica e para a súa localización realizaranse tres chamadas, para o cal os aspirantes deberán indicar polo menos un teléfono de contacto. En caso de indicar máis dun número, deberá consignarse unha orde de preferencia. A partir do momento en que se estableza o contacto telefónico, e aceptado nesas chamadas o posto, o interesado dispoñerá unicamente de 24 horas para formalizar o seu contrato laboral presentándose no Concello. En caso de non entablarse comunicación tras as tres chamadas, procederase o chamamento do seguinte da lista.

O encargado de facer as chamadas deixará constancia no expediente do resultado das mesmas.

Se o candidato rexeita a oferta de contratación mediante a chamada telefónica, seralle remitida carta con notificación de recibo, na que se faga constar a citada oferta e o seu paso ao final da lista como consecuencia da súa renuncia a esta.

Os candidatos que non tivesen sido localizados permanecerán nos postos que ocupaban na Bolsa, á espera dun novo chamamento.

As persoas que renuncien a dous chamamentos na mesma bolsa, sen mediar xustificación, quedarán excluídas automaticamente da Bolsa.

Aqueles integrantes da Bolsa que unha vez citados, non se presenten á citación, entenderase que rexeitaron a esta, pasando ao último lugar da lista, salvo que exista xustificación conforme ao xa mencionado.

10.Esta bolsa de emprego terá como vixencia un ano; entendéndose como prorrogada por outro ano máis se non se convocara outra nova bolsa sendo esta improrrogable por un ano máis.

11. Excepcionalmente, cuando quedara agotado o listado da Bolsa de Emprego, poderá confeccionarse un listado adicional a partir da apertura dun prazo extraordinario da Bolsa de Emprego para cubrir necesidades de carácter temporal. Estas posibles convocatorias, axustaranse, en todo caso,ó disposto nas presentes Bases.

 

 

 

OCTAVA. Nomeamento e formalización do contrato e réxime do mesmo.

 

Naqueles casos que proceda establecerase un período de proba, conforme ó art. 14 do Estatuto dos traballadores, transcorrido este período conforme ó artigo 14 do Estatuto de Traballadores, se a persoa de que se trate o superase satisfactoriamente, adquirirá plena eficacia o contrato suscrito.

Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ó posto de traballo, o aspirante non terá dereito á percepción económica de ningunha clase. A formalización e continuación do contrato (dentro do período de duración establecido) queda condicionada ó mantemento do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Sandiás.

Por necesidades do servizo de axuda no fogar, o Concello de Sandiás poderá modificar o número de horas a semana do posto de traballo ofertado antes da data tope de remate do mesmo.

 

NOVENA. Normas finais.

 

Para o non previsto nestas bases será de aplicación a Lei 7/1985, do 2 de abril; Lei 5/1997, do 22 de xullo;RD-Lexislativo 1/1995, do 2 de marzo e demáis normas que sexan de aplicación.

Agás a convocatoria, que se publicará segundo se establece na base quinta, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración deste proceso selectivo faranse públicos exclusivamente a través do Taboleiro de anuncios do concello e da súa páxina web (sandias.depourense.es)

Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como da actuación da comisión avaliación, poderán ser impugandos polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, e normas vixentes concordantes. A presentación de reclamacións non suspenderá a continuación do proceso selectivo, salvo que así o decida o órgano convocante.

Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses (contado desde o día seguinte ó da publicación da convocatoria). Con carácter potestativo e previo, poderá interpor recurso de reposición perante o mesmo órgano que adoptou o acordo de aprobación, no prazo dun mes (contado desde ao día seguinte ó da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses contado desde o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Todo isto sen prexuízo do que poida exercitar calquera outro que considere procedente.

 

 

 

 

ANEXO I: Modelo de instancia

 

 

D./Dona............................................................................................con DNI.........................

Domicilio en .............................................................................................................. expón:

 

Que informado/a da convocatoria feita polo Concello de Sandiás de bolsa de emprego para cubrir, con carácter temporal, mediante concurso, prazas de auxiliar para o servizo de axuda no fogar, considerando que reúne os requisitos previstos nas bases da convocatoria, solicita particpar no concurso adxuntando a documentación que se sinala a continuación:

 

Copia compulsada do DNI ou documento que proceda en caso de extranxeiros.

Copia compulsada do carné de conducir.

Copia compulsada do título académico esixido.

Acreditación documental xustificativa dos méritos alegados.

Asimesmo declaro que reúno os requisitos necesarios para contratar coas administracións públicas, que non estou incurso en ningunha causa de incapacidade ou incompatiblidade das previstas na lexislación vixente, que non fun separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos contitucionales ou estatutarios das Comunidades Autónoma, e que non me encontro incurso en inhabilitación absoluta ou especial para empleos ou cargos públicos por resolución xudicial, para acceso o corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares as que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado.

Declaro poseer permiso de conducir tipo B ou superior e dispoñibilidade de vehículo.

Declaro non padecer enfermedade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das correspondentes funcións.

 

E para que conste e produzca os efectos oportunos no expediente de constitución de bolsa de emprego de auxiliares para o servizo de axuda no fogar, firmo a presente declaración, baixo a miña responsabilidade, en Sandiás,a ................. de......................de 2015.

 

Sr. Alcalde do Concello de Sandiás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATACION DE DUAS PERSONAS PARA ATENCION DA BIBLIOTECA E DA CASA DA LAGOA PDF Imprimir Correo-e
Escrito por fetraga   
Venres, 27 Maio 2016 07:04

ANUNCIO

Unha vez aprobadas as bases de selección para contratación de duas persoas para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa, publicase o resumen da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento o concurso  (Subvención Mocidade da Deputación Provincial de Ourense):

 

1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa (dous auxiliares).

 

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/ servizo determinado a tempo completo.

 

3.- Duración do contrato: tres meses.

 

4.- Sistema de selección: concurso.

 

5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: dez días naturais contados dende o seguinte a  publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00h (si o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhabil o prazo finalizará o primero día hábil seguinte.

1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no tablón de anuncios do Concello situado nas oficinas municipais e na súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na página web do Concello (www.sandias.es) e no tablón de anuncios do Concello  de Sandiás.

 

 

Sandiás, 20 de maio de  2016.

 

O Alcalde

 

 

 

 

Asdo: Felipe Traveso Garcia.

 

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO DE 1 DOUS AUXILIARES PARA “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”,

 

BASE PRIMEIRA.-  Obxecto da convocatoria

 

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento de selección urxente por razón de subvención otorgada para contratar dous auxiliares para “Atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa”, sendo o soldo de 764,40 € brutos mensuais incluíndo a parte proporcional das pagas extras.

Xornada laboral: Completa. Horario: Flexible.

Xustificación: O Concello de Sandiás non ten actualmente en plantilla a ningún traballador para atención do servizo de Biblioteca e da Casa da Lagoa; debido a unha axuda da Deputación Provincial de Ourense para actuacións integradas no Programa Provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade 2016 preténdese realizar a contratación de dous auxiliares para atención da biblioteca e da Casa da Lagoa durante tres meses.

 

 

BASE SEGUNDA.-  Natureza do contrato.

 

A natureza dos contratos será laboral temporal ao abeiro da lexislación vixente, iniciándose a prestación dende a data da sinatura do contrato ou a alta de dito contrato, e cunha duración de tres meses. Os primeiros 15 días serán o período de proba.

 

BASE TERCEIRA.- Réximen Xurídico da convocatoria

 

A relación rexerase pola lexislación laboral sendo de aplicación principalmente o RD. 2720/1998, de 18 de decembro polo que se desenvolve o art. 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, sen prexuízo das normas administrativas que sexan de aplicación ó persoal ó servizo das Administracións Públicas e especialmente ás locais.

 

BASE CUARTA.- Requisitos para concurrir

 

Para participar nas probas selectivas, os aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos:

 

Ser español ou cidadán dalgún Estado membro da Unión Europea nos termos establecidos no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público.

 

Ter cumpridos os dezaséis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

 

Posuir as seguintes titulacións:

 

Graduado escolar ou equivalente.

 

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impidan o desenvolvemento das tarefas propias da actividade obxecto de contratación.

 

Non atoparse incurso nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.

 

Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.

Galego: Acredita-lo coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 35 do Decreto Lexislativo 1/2008. A acreditación do coñecemento escrito farase por medio da presentación do certificado de iniciación de lingua galega (mínimo Celga 2). No caso de non posuir a titulación sinalada realizarase un exercicio previo de tradución que constará de dúas probas: unha primeira, que consistirá na tradución dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal, e unha segunda proba, que consistirá na tradución dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo entre dous textos propostos polo tribunal. O tempo máximo para realizar o exercicio será dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non apto, sendo necesario para superalo obte-lo resultado de apto, e corresponderalle ó tribunal determina-lo nivel de coñecementos esixidos para acadar dito resultado. O Tribunal poderá acordar sustituir esta proba pola realización da entrevista en galego e a valoración da mesma como apto ou non apto.

 

 

Os anteriores requisitos deberanse reunir con referencia ó último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

BASE QUINTA.- Documentación a presentar

 

As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Sandiás, en horario de 9 a 14 horas ou na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/92, de réximen xurídico das Administracións públicas e do procedimiento administrativo común, dentro do prazo de dez días naturais a contar dende o seguinte á publicación do anuncio no BOP de Ourense. Se o décimo día fose sábado, domingo ou festivo, o prazo finalizaría o seguinte hábil.

 

Si se optara por presentar a solicitude nun rexistro diferente ó do Concello de Sandiás, deberá remitirse copia do rexistro de entrada na que conste a data do rexistro mediante fax, ao Concello de Sandiás antes da expiración da data do prazo de solicitude.

 

A solicitude de admisión a estas probas, que irán dirixidas o Sr. Alcalde-Presidente  do Concello de Sandiás e nas que se fará constar  que se reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria, referidos á data na que finaliza o prazo de presentación, formularanse nos modelos que figuran nos anexos correspondentes a esta convocatoria (Anexo I e II).

 

Á instancia se acompañará:

 

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia compulsada do Titulo.

Declaración responsable (Anexo I e II) de cumprir cos requisitos necesarios para participar nesta convocatoria, así como de non estar incurso/a en ningunha causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente.

Documentación acreditativa dos méritos.

 

Expirado o prazo de presentación de instancias, O Alcalde ditará resolución no prazo máximo de tres días naturais na que se declare aprobada a lista de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web do concello (www.sandias.es), indicarase a causa de exclusión e concederase un prazo de cinco días hábiles para a enmenda, incluíndose a designación do Tribunal de selección. A Alcaldía determinará, mediante resolución, a data, hora e lugar no que deberá constituírse o tribunal.

 

 

BASE SEXTA.-

 

A selección realizarase mediante o sistema de concurso de valoración de méritos, no que se valorará a experiencia profesional e a formación dos traballadores.

 

A) Experiencia profesional: ata un  máximo de 2,5  puntos:

 

1.- 0,10 puntos por servizos prestados na administración pública, en empresas privadas ou públicas en postos da mesma categoría ou similar ao posto ao que se opta por cada mes completo ou fracción.

 

Este mérito acreditarase mediante certificación da administración pública, ou ben coa copia cotexada dos contratos  de traballo e vida laboral. A experiencia que non se considere debidamente acreditada non se puntuará.

 

B) Formación: valorarase a formación nas materias propias do posto: máximo 5 puntos.  Titulación:

A formación acreditarase mediante presentación de certificados no que conste  o número de horas de formación realizada.

- Monitor de tempo libre: 0,50 punto

- Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre: 0,50 punto

- Atención ó usuario de bibliotecas:0,50 punto

- Cursos de informática: 0,50 punto

Outros cursos:

1.- Cursos de máis de 50 horas: 0,20 puntos/curso.

2.- Cursos de entre 20 e 50 horas: 0,10 puntos/curso.

3.- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos/curso.

 

Non será obxecto de valoración as certificacións expedidas por academias privadas se non xustifica a preceptiva homologación.

 

 

Polo recoñecemento acreditado do idioma galego (só se valorará o grao superior alegado):

 

- Celga 3. Curso de iniciación ó galego: 0,10 puntos

- Celga 4. Curso de perfeccionamento: 0,20 puntos

- Curso de especialización: 0,30 puntos

 

C) Coñecemento do medio: Acreditarase mediante a aportación de certificado de empadroamento no Concello de Sandiás durante mais dun ano: 2 puntos.

 

D) Entrevista: A entrevista servirá para valorar outros aspectos diferentes dos que se desprenden dos méritos dos puntos anteriores, relacionados ca atención nas Bibliotecas e nos Centros de Interpretación e a adaptación dos aspirantes aos postos de traballo ofertados. Terá unha valoración máxima de 2 puntos.

 

O  Tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presentes e tomar os acordos necesarios para a boa orde do concurso en todo o non previsto nas bases.

 

BASE SÉPTIMA.-

 

Os traballos a realizar polos auxilares serán:

-  Atención da Biblioteca

- Atención da Casa da Lagoa

 

BASE OITAVA.- Proposta e nomeamento

 

Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal formulará a proposta de designación a favor dos candidatos que obtivesen a maior puntuación, publicándose no Taboleiro de Anuncios.

 

Posteriormente efectuarase o nomeamento polo Sr. Alcalde e asinarase o correspondente  contrato laboral.

 

Todas as persoas que superen o proceso de selección e non resulten contratadas, serán incluídas nunha bolsa de traballo para futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporais debidas a baixas por enfermedade, maternidad..., ordeadas según a puntuación obtida.

 

O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez finalice o seu contrato de traballo co Concello volverá a causar alta na bolsa de empleo no posto da mesma que lle corresponda en relación cos puntos obtidos.

 

A renuncia o posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante o último lugar da bolsa de empleo, salvo que concurran una das seguintes circunstancias:

- Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.

- Enfermedade grave que impida a asistencia o traballo, sempre que se acredite debidamente.

- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia o traballo.

 

Esta bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de 3 meses

 

 

 

Sandiás a …………..

O ALCALDE

 

 

Felipe Traveso García

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AO CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL dE DOUS auxilIarES para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ” con contratación por obra ou servizo, a tempo completo e duración de tres meses.

 

DATOS PERSOAIS

 

Apelidos e nome: _______________________________________________________

DNI:__________________________________________________________________

Rúa e número:__________________________________________________________

Localidade:____________________________________________________________

Provincia:______________________________________________________________

Código Postal:__________________________________________________________

Teléfono:______________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

 

SOLICITA ser admitido ó concurso de valoración de méritos de dous auxilares para “Atención de BIBLIOTECA E CASA DA LAGOA ”

 

DECLARA (marcar as casillas correspondentes):

Ser español.

Ser nacional de (país membro da Unión Europea):____________________

Ter  cumprida a idade de 16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.

Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño dos correspondentes traballos.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, das Comunidades Autónomas, nin da Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

 

Cumprir os requisitos necesarios para participar na convocatoria e non estar incurso en causa de incompatibilidade prevista legalmente (Lei 53/84, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas).

 

Comprométese a probar documentalmente tódolos extremos da declaración anterior, aportando a documentación pertinente en caso de serlle requirida.

 

MERITOS ALEGADOS (marcar as casillas correspondentes):

 

Experiencia profesional

 

Cursos de formación e perfeccionamento:

En materia de coñecemento do idioma galego:

Iniciación.

Perfeccionamento.

CELGA 2 ou superior.

 

Coñecemento do medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑA:

Copia autenticada do DNI

Titulación académica.

Documentación acreditativa dos méritos alegados e especificados na base específica correspondente, que serán obxecto de valoración.

 

En ________________________, a ____ de ________________ de 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo:____________________________

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Galego (gl-ES)Español (spanish formal Internacional)

Teleadministración

Novas

Urbanismo en Rede

Cartel

Sede Electrónica

Cartel

bottom
top
                                                                                
                           Concello de Sandiás
Campo de San Nicolás, 2 - 32692 (Sandiás - Ourense) Tel.: 988 465 001 - Fax: 988 446 048 

bottom

Feito con Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, domain hosting. Valid XHTML and CSS.